Zementgebundene Spanplatte Cetris Basic

Brandschutzklasse A2, stumpfe Kantenausführung, bauaufsichtlich zugelassen

Stärke Format
12 mm 3350 x 1250 mm
16 mm 3350 x 1250 mm
20 mm 3350 x 1250 mm
24 mm 3350 x 1250 mm